Chubb insurance in Turkey

<nav id="weww4"><address id="weww4"></address></nav>
 • <wbr id="weww4"></wbr>
 • <nav id="weww4"><listing id="weww4"></listing></nav>

  1. <nav id="weww4"><code id="weww4"></code></nav>

   COVID-19 Salg?n? Hakk?nda Chubb A??klamas?

   Chubb bekledi?iniz hizmeti düzeyini sunmaya devam ediyor.

   Daha fazlas?n? ??renin
   Progress dergisinin güncel say?s? burada!

   Mü?terilerin kar??la?abilecekleri riskler neler ve bunlara kar?? nas?l önlem alabilirler? Yan?tlar Chubb’?n Progress dergisinde…

   Dergiye ula?mak i?in lütfen t?klay?n 
   Siber Risklerle Mücadele ara?t?rmas?

   Chubb, Avrupa’n?n farkl? ülkelerinde, y?ll?k cirosu 500 milyon euroyu a?an ?irketlerin 250 üst düzey bili?im ve risk yöneticisinin kat?l?m?yla gerçekle?tirdi?i “Siber Risklerle Mücadele” ara?t?rmas? önemli gerçeklere i?aret ediyor.

   Rapora göre bili?im profesyonelleri ve risk yöneticileri siber risklerin ciddi bir tehdit te?kil etti?i konusunda hemfikir, ancak kurumlar?n siber risklere kar?? nas?l önlem almas? ve bunlar? nas?l yönetmesi gerekti?ine dair farkl? görü?ler mevcut.

   Rapora ula?mak i?in lütfen t?klay?n 
   Kurumsal Sigortalar

   Kurumunuzun sigorta riskleri, kurumsal sigorta ürünlerimiz ile güvence alt?nda: Sorumluluk Sigortalar?, Çevre Kirlili?i Sorumluluk Sigortalar?, Ferdi Kaza ve Destekleyici Sa?l?k Sigortalar?, Finansal Sigortalar, Nakliyat Sigortalar?, Yang?n ve Mühendislik Sigortalar?, Özelle?tirilmi? Bireysel Sigortalar ve Çok Uluslu Sigorta Programlar?.

   Detayl? bilgi i?in lütfen t?klay?n 
   Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar

   08.10.2013 tarihli ve 28789 say?l? "Özel Hukuk Hükümlerine Tabi Sigortalar Kapsam?nda Hak Sahiplerince Aranmayan Paralar Hakk?nda Yönetmelik"e göre hak sahiplerince aranmayan paralar hakk?ndaki sorgulamalar bu sayfadan yap?labilecektir.

   Hak Sahiplerince

   Detayl? bilgi i?in t?klay?n  
   Ki?isel Verilerin Korunmas?na Y?nelik Bilgilendirme

   6698 say?l? Ki?isel Verilerin Korunmas? Kanunu çerçevesinde Chubb Türkiye taraf?ndan ki?isel verilerinizin i?lenmesine, saklanmas?na ve imhas?na ili?kin detayl? bilgiye buradan ula?abilirsiniz.

   Ki?isel Verilerin ??lenmesi, Saklanmas? ve ?mhas? Politikas?na ula?mak için lütfen t?klay?n

   Detayl? bilgi i?in t?klay?n 
   Bizimle ileti?ime ge?in
   91影音